Política de Privacitat

La present política de privacitat és aplicable al tractament de dades personals realitzat per LIDERA COMERCIALIZADORA ENERGÍA, S.L. (en endavant, «Lidera Energia» o “Comercialitzador”) en els seus webs, perfils de xarxes socials, apps i qualsevol altra plataforma digital o mitjà electrònic en els quals es tractin dades personals, en compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Lidera Energia podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d’introduir-se modificacions, li ho comunicarem a través de la pàgina web. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per Lidera Energia després d’haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d’acord amb aquestes, excepte per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

ENERGÍA COLECTIVA S.L., amb C.I.F. B-02943991 i domicili social en Carrer Alcayata, núm. 4, Pol. Ind. EL Florío, 18015, Granada (Espanya) és el Responsable dels tractaments de dades que es descriuen en la present política.

Així mateix, s’informa que Lidera Energia ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el qual els interessats podran contactar en l’adreça de correu electrònic: info@lideraenergia.com

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

La recollida i el tractament de les dades personals de l’usuari es realitzarà, en funció de la relació amb l’usuari, amb les següents finalitats:

Consulta de les dades dels sol·licitants d’ofertes recollides en les Bases de dades de Registre de Punts de Subministrament, amb la finalitat de proporcionar l’oferta que millor s’adapti als seus hàbits de consum. El tractament es realitza sobre la base de l’interès legítim del Responsable a consultar aquestes dades, emparat en la normativa sectorial i les directrius de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència.

Anàlisi de la corba de càrrega horària històrica prèvia a la subscripció del Contracte amb Lidera Energia, facilitada per l’empresa distribuïdora, a fi d’adaptar l’oferta de serveis a les seves necessitats, sobre la base del consentiment atorgat pel client.

Anàlisi de les dades de corba de la càrrega horària i dades de consum relatives al contracte vigent conforme a la informació recollida per l’equip de mesura, facilitades per l’empresa distribuïdora, per a assessorar els seus clients sobre el seu consum i maneres de reduir la seva factura, sobre la base de l’interès legítim de Lidera Energia a accedir a aquestes dades, reconegut en la Llei 24/2013, el Reial decret 216/2014 (disposició addicional 5a) i el Reial decret 1074/2015 (d.a. 2a).

Gestió de la relació contractual amb la finalitat de possibilitar la contractació, així com el desenvolupament, el control i el manteniment de la relació amb el client, incloent-hi les operacions de subministrament, la facturació i la gestió de cobraments, atenció al client i, en general, el compliment de les obligacions contingudes en el contracte. Aquest tractament és necessari per a possibilitar l’execució del contracte.

Compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa. Aquest tractament troba la seva legitimació en el compliment de les obligacions legals aplicables a Lidera Energia.

Consulta i comunicació amb fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries i valoracions de risc en matèria creditícia o contractació per a valorar la solvència econòmica del Client. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de Lidera Energia, en concret, conèixer la capacitat creditícia del Client i evitar conductes fraudulentes, conforme al que es preveu en l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018.

Realització d’enquestes a Clients o potencials clients, amb la finalitat de verificar la qualitat de les comunicacions, el tracte rebut, així com dels productes de Lidera Energia. Aquest tractament es basa en l’interès legítim de Lidera Energia a conèixer el nivell de satisfacció dels Clients i/o Potencials clients i així poder millorar aquelles qüestions que ho requereixin en la seva relació amb aquests.

Manteniment de subministraments essencials. El Comercialitzador, amb la finalitat de poder mantenir el servei de subministraments essencials en els casos establerts per la normativa aplicable, podrà requerir dades especialment protegides al Client amb la finalitat de justificar la necessitat del manteniment del subministrament. Aquest tractament es basa en el compliment de l’obligació legal recollida a l’article 52.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

Gestió de consultes o sol·licituds d’informació realitzades per clients o potencials clients, amb la finalitat de poder respondre a aquestes. Aquest tractament és necessari per a possibilitar la relació contractual o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’usuari.

Prestació dels serveis de l’anàlisi i comparativa de consums i àrea de clients. Per a la utilització d’aquests serveis, l’usuari podrà facilitar dades del seu habitatge i consum, per a obtenir recomanacions, comparatives i consells energètics. Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte i/o per a l’aplicació a petició de l’usuari de mesures precontractuals.

Anàlisi de característiques del consumidor i hàbits de consum, durant el manteniment de relacions contractuals amb el Comercialitzador i de manera prèvia a l’inici d’aquestes, per a optimització de productes, confecció i anàlisi de productes personalitzats, preus i noves propostes, així com per a la segmentació en grups. Aquest tractament només es realitzarà quan s’hagi recaptat el consentiment de l’Usuari a tal fi.

Enviament de comunicacions comercials, tant electròniques com no electròniques, relatives a les activitats i serveis de Lidera Energia, sobre la base de l’interès legítim de la Comercialitzadora a enviar aquest tipus de comunicacions als Clients i de conformitat, si escau, amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Aquest tractament continuarà realitzant-se, fins i tot una vegada acabada la relació contractual entre l’Usuari i Lidera Energia, fins que l’interessat exerceixi el seu dret d’oposició. Així mateix, en aquells casos en què l’interessat ho autoritzi expressament, podran enviar-se-li comunicacions comercials relatives a productes i serveis de tercers.

Gestió dels Serveis de Valor Afegit. En el cas de la posada a la disposició dels Clients serveis de valor afegit relatius a manteniment així com diferents assegurances i serveis de multiassistència, el comercialitzador només tractarà les dades del Client per a aquests serveis en el cas que el Client els hagi contractat expressament a través dels canals que el Comercialitzador tingui establert a aquest efecte. En aquests casos, i amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud, el Comercialitzador gestionarà la incidència, i li dotarà l’assistència contractada. D’altra banda, en el cas de la contractació d’aquests serveis, el Comercialitzador podrà comunicar les dades del Client a les empreses col·laboradores en matèria d’assegurances i multiassistència per a poder gestionar el servei sol·licitat. Aquest tractament té la seva legitimació en l’execució del contracte per a la prestació dels citats serveis.

Subscripció a butlletí o blog amb la finalitat de rebre informació general de Lidera Energia o del sector energètic. Aquest tractament només serà realitzat si el Client sol·licita expressament la subscripció al blog de Lidera Energia o al seu butlletí.

Addicionalment, Lidera Energia podrà utilitzar les dades dissociades de l’usuari, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d’usar-los dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta Lidera Energia són atorgades directament pels seus clients a través de formularis, correus electrònics, trucades telefòniques o per qualsevol altra via mitjançant la qual un usuari entauli comunicació amb Lidera Energia, o generades a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació contractual.

Així mateix, tal com s’ha indicat amb anterioritat, el Comercialitzador també podrà tractar dades dels seus Clients o Potencials Clients provinents del Sistema d’Informació de Punts de Subministrament (SIPS), de fonts d’accés públic i d’entitats gestores de fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries i valoracions de risc en matèria creditícia o contractació.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals dels seus Clients i Potencials Clients seran tractades pel temps necessari per a complir amb cadascuna de les finalitats indicades amunt, així com pel temps exigit per la legislació aplicable en cada cas per a l’atenció de les responsabilitats derivades del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En cas de contractacions, les dades necessàries per a gestionar l’accés a la xarxa, seran comunicades a l’Empresa Distribuïdora i quedaran incorporades en un fitxer de la seva responsabilitat (Sistema d’Informació de Punts de Subministrament-SIPS), al qual podran tenir accés aquells que determini la legislació a cada moment. Així mateix, en cas de contractar serveis d’assegurança i multiassistència, les seves dades podran comunicar-se a les empreses col·laboradores per a possibilitar la prestació d’aquests serveis.

Lidera Energia, en cas d’impagament per part del Client dels seus serveis, podrà comunicar-ho als Responsables de fitxers de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable.

També podrà cedir les dades a les autoritats, i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin.

Els usuaris poden comunicar-se amb Lidera Energia a través del seu perfil en xarxes socials com Facebook i Twitter i altres plataformes, situades als Estats Units. Lidera Energia usa serveis d’altres proveïdors també situats als Estats Units. Les transferències de dades estan emparades per l’acord EU-US Privacy Shield (informació disponible en https://www.privacyshield.gov/welcome) o el consentiment explícit de l’interessat, en el seu cas.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari pot exercir els drets d’accés i rectificació, així com, si escau, sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no fossin necessàries per als fins pels quals van ser recollides, entre altres motius.

L’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en les circumstàncies establertes en l’art. 18 del RGPD, i en aquest cas únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, retirar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades amb una determinada finalitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada o bé oposar-se a aquest, i en aquest cas les seves dades personals únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà dirigir-se a Lidera Energia per a impugnar qualsevol decisió que entengui pot afectar els seus drets i llibertats o interessos legítims i que estigués basat en una decisió automatitzada inclosa l’elaboració de perfils. Aquest dret li permet impugnar aquesta decisió i obtenir una resposta directa per part dels gestors de Lidera Energia.

L’usuari podrà sol·licitar a Lidera Energia la portabilitat de les seves dades personals i obtindrà una còpia electrònica d’aquestes bé a través de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que faciliti o bé dins de l’apartat corresponent dins del web de Lidera Energia.

Tots aquests drets podran ser exercitats mitjançant escrit dirigit a LIDERA COMERCIALIZADORA ENERGÍA, S.L. – A/ Responsable Protecció de Dades, C/ Alcayata, 4 Pol. Ind. El Florío, 18015, Granada, o a través de qualsevol dels canals de Lidera Energia:

correu electrònic: info@lideraenergia.com; ‘Àrea de clients’ dins d’https://lideraenergia.com, i en el formulari web https://lideraenergia.es/contacte, indicant les dades identificatives, l’adreça o el correu electrònic de contacte, els motius de la sol·licitud i la documentació justificativa, per a això haurà d’aportar document que acrediti la seva identitat.

Si l’Usuari té qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades, vol obtenir més informació sobre aquestes o considera que s’han vulnerat els seus drets, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Lidera Energia en l’adreça de correu electrònic: info@lideraenergia.com.

Si malgrat això considera que no ha obtingut la resposta o la satisfacció preteses, l’usuari té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.

Mesures de seguretat

L’accés a les plataformes digitals de Lidera Energia es realitza en un entorn segur. Per a constatar que es troba en la pàgina web de la nostra Companyia comprovi que en la línia superior d’estat apareix https://lideraenergia.com. Asseguri’s que l’adreça «url» comença per «https», on la «s» identifica que els continguts estan sent oferts per un servidor segur.

Lidera Energia ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries que protegeixin els drets i llibertats dels interessats, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables. En tot cas, ha de prendre en consideració que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

POLÍTICA DE LIDERA COMERCIALIZADORA ENERGÍA, SL

Missió, Què Fem?

A Lidera Comercializadora Energía, S.L. oferim un servei global d’actuacions energètiques per a particulars, empreses i indústries, amb l’objectiu d’ajudar les companyies a millorar la seva eficiència energètica. Oferim un servei d’avaluació i mesurament de consums i presentem els beneficis de les energies renovables i l’eficiència energètica.

Visió Què volem ser?

Creiem en el treball pròxim, professional i compromès amb el medi ambient. Per a això, innovem cada dia creant solucions energètiques adaptades a les persones, les llars i les empreses.

Valors de Lidera Comercialitzadora Energia, S.L. De quina manera?

Els valors de la política de qualitat i medi ambient són els següents:

* Adaptació a les expectatives i necessitats dels nostres clients i altres grups d’interès.

* Compromís amb la millora contínua en tots els processos de l’empresa.

* Transparència i col·laboració amb subcontractistes, proveïdors, clients i entorn social.

* Anàlisi i gestió de la formació, la motivació i la preparació requerida pel nostre personal per a garantir les competències necessàries de cada lloc, en el temps i forma adequats.

* Respecte al medi ambient i prevenció de la contaminació, dels danys personals i de la deterioració de la salut de totes les parts interessades.

* Compliment dels requisits legals, ambientals, els establerts pels nostres clients i els que la mateixa organització subscrigui.

* Implantació del marc de referència adequat per a establir i revisar els objectius de l’empresa, assegurant que la política es documenta, s’implementa, es manté i es comunica a totes les persones que treballen per a l’organització

o en nom d’ella.

* Eficàcia en la gestió per processos i millora contínua del sistema de gestió.

* El respecte i la protecció del medi ambient, així com la prevenció de la contaminació ambiental en

conseqüència als serveis oferts en l’activitat de l’empresa.

Data Política: 02/04/2022