Avís Legal

Dades de la Societat

Lidera Energia és el nom comercial de LIDERA COMERCIALIZADORA ENERGÍA, S.L., de nacionalitat espanyola, està inscrita en el Registre Mercantil de Granada, amb CIF B-02943991, té el seu domicili social al Carrer Alcayata, 4, Pol. Ind. El Florío, 18015, Granada (Espanya).

Acreditacions

Lidera Energia és una empresa comercialitzadora d’electricitat amb codi d’acreditació, acreditada per Xarxa Elèctrica d’Espanya i per l’Operador del Mercat Elèctric Espanyol per a subministrar energia elèctrica a tots els clients a nivell nacional peninsular.

Comunicacions

Qualsevol comunicació amb Lidera Energia pot fer-se per qualsevol dels següents canals:

Correu postal: C/ Alcayata, 4 Pol. Ind. El Florío 18015 Granada (Espanya)

Correu electrònic: info@lideraenergia.com

Formulari web: lideraenergia.com/contacte

Telèfon fix nacional: 987 654 321

Condicions i termes d’ús

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d’aquest, els béns o drets de Lidera Energia, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització dels llocs web titularitat de Lidera Energia.

No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en els llocs web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Lidera Energia, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (Login) i la “Contrasenya” (Password) que siguin facilitats per Lidera Energia als Usuaris com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web de Lidera Energia, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut.

En aquest sentit, si per a la utilització d’un servei dels llocs web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una identificació i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per Lidera Energia, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a altres persones.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a Lidera Energia, sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Lidera Energia quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització dels llocs web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Lidera Energia o tercers.

Ús del web

La utilització del web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada en el mateix moment que l’usuari accedeixi al web. Lidera Energia informarà els usuaris de qualsevol canvi en aquest Avís legal.

Dels continguts creats i generats per Lidera Energia així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, se’n permet la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.0.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Lidera Energia és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis oferts en ella, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. En aquest sentit, Lidera Energia podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn als llocs web de Lidera Energia, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Lidera Energia per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Lidera Energia, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Lidera Energia. D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, Lidera Energia queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Procediment de contractació en línia

La contractació del subministrament es formalitza mitjançant el procediment de contractació en línia i confirmació a través d’un correu electrònic. Com a Usuari que accedeix al nostre Lloc per a la contractació dels nostres serveis, declares que tens capacitat per a contractar. Que tota la informació personal que ens proporciones és veraç, exacta, vigent i autèntica, i que la mantindràs degudament actualitzada per qualsevol dels canals habilitats. Que coneixes i acceptes que el sistema de contractació dels nostres serveis és íntegrament en línia i que amb l’acceptació de les condicions acordades durant el procediment de contractació que realitzaràs mitjançant la validació de l’enllaç amb les dades del teu contracte que et remetrem per correu electrònic, estàs prestant el teu consentiment i formalitzant el teu contracte. Que coneixes i acceptes que les factures de Lidera Energia es remeten en format PDF per correu electrònic accessibles des de la teva àrea en línia de Client, i que acceptes expressament aquesta forma de facturació.

Una vegada subscrit el teu contracte amb Lidera Energia, a més d’Usuari del nostre Lloc et converteixes també en Client i tindràs accés a la zona específica per a Clients a través del teu compte, activada amb el teu nom d’usuari i la teva contrasenya.

Privacitat i protecció de dades personals

Consulta la política de privacitat aquí.

Cookies

Consulta la política de cookies aquí.

Responsabilitat

La responsabilitat de Lidera Energia pels serveis que es contracten a través del Lloc és la legalment prevista en la normativa espanyola que li és aplicable i que es reflecteix en les nostres condicions generals de contractació.

Quant al Lloc, Lidera Energia es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés al Lloc en qualsevol moment i sense previ avís, quan això sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control, o de manteniment.

Lidera Energia no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Lidera Energia no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de Lidera Energia ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar al web de Lidera Energia com en accedir a la informació d’altres webs des del web de Lidera Energia.

Lidera Energia declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Lidera Energia no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus. Lidera Energia no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Lidera Energia fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Legislació i Jurisdicció

Aquest Lloc, el seu Avís Legal i les seves Condicions d’Ús se sotmeten a la legislació espanyola que els sigui aplicable. Excepte per a aquelles qüestions en les quals, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes, per a qualsevol altra en la qual es permeti la selecció de fur, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granada, Espanya.